Пазарджик

Окончателно глобиха с 20 000 лева Общината заради фасадата на Младежкия дом

  13.06.2024 09:18             
Окончателно глобиха с 20 000 лева Общината заради фасадата на Младежкия дом

Административният съд потвърди решението на Районния съд, с което пък е потвърдена глобя от 20 000 лева на Община Пазарджик за боядисването на фасадата на Младежкия дом. Решението е окончателно, а администрацията ще плати и 80 лева разноски на юрисконсулта на инспектората към културното министерство.

Производството е по реда на чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с чл. 208 и следващите от Aдминистративнопроцесуалния кодекс (АПК). Делото е образувано по касационна жалба от Община Пазарджик срещу Решение № 40/21.01.2024 г., постановено по административно дело по описа на Районен съд – Пазарджик. С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № НП-3 от 31.01.2023г на Министъра на културата, с което на касатора на основание чл. 200, ал. 1, пр. 2-ро от Закона за културното наследство (ЗКН) за нарушение на чл. 83, ал. 1, т. 2, б. „г“ от ЗКН е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 20 000 лева.

По повод публикации в социални мрежи и електронни медии в периода 29.04-05.05.2022 г. и 16.05-17.05.2022г. били извършени две проверки по документи и на място на „Младежки дом“ – Пазарджик, в хода на които от главен инспектор в Регионален инспекторат за опазване на културното наследство – гр. Пловдив в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата било установено, че сградата попада в охранителната зона на НКЦ „Турска хигиенна баня“, както и че върху фасадата на сградата от всички страни се изпълнява боядисване в различни цветове и геометрични форми. За така извършените проверки били съставени съответно Констативен протокол № 24-00-82/10.05.2022 г. и Констативен протокол № 24-00-82/19.05.2022г. С уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК от Министерството на културата с изх. № 24-00-82/25.10.2022г. община Пазарджик била поканена да се запознае с тяхното съдържание и да ги получи. В отговор на същото с Писмо изх. № 04-08-38-001/04.11.2022г., кметът на община Пазарджик, в качеството му на представляващ, посочил, че е запознат с Констативен протокол № 24-00-82/10.05.2022г. и не изпратил представител за получаването на другия.  С писмо вх. № 04-08-9/29.04.2022 г. по описа на Община Пазарджик в срок до края на работния ден на 29.04.2022г. било изискано предоставянето на проект за фасадно боядисване, съгласуван по реда на ЗКН. Доколкото такъв не бил представен от страна на Община Пазарджик в указания срок и липсвал в архива на НИНКН, проверяващите издали Разпореждане за прилагане на принудителна административна мярка (РППАМ) на Община Пазарджик. В периода 16.05-17.05.2022 г. била извършена втора проверка на място на сградата на „Младежки дом“ – Пазарджик, където било установено, че боядисването продължава. По делото било установено, че ремонтът е бил извършен от фирми изпълнители след възлагане с договори от Община Пазарджик. На база Констативен протокол № 24-00-82/10.05.2022 г. и Констативен протокол № 24-00-82/19.05.2022 г. бил съставен акт № 19/04.08.2022 г. срещу Община Пазарджик за извършване на действия по външен текущ ремонт и боядисване на фасадата на „Младежки дом“ – Пазарджик без съгласуван проект при неспазване на изискването на чл. 83, ал. 1, т. 2, б. „г“ от ЗКН, доколкото сградата попадала в охранителна зона на декларирана недвижима културна ценност „Турска хигиенна баня“ от категория „местно значение“, с висока културно-историческа стойност. Извършените текущ ремонт и боядисване на фасадата на сградата били приети от актосъставителя за „намеса“ в защитена територия за опазване на културно наследство. АУАН бил съставен в присъствието на двама свидетели и в отсъствие на нарушителя, който не се е явил, а по-късно и наказателно постановление.

Друго производство пък бе прекратено от Административния съд. То бе образувано е по жалба от Община Пазарджик, представлявана тогава от кмета Тодор Попов, срещу разпореждане за прилагане на принудителна административна мярка на главен инспектор в РИОКН-Пловдив при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата вх.№ 04-08-1/23.01.2023 г. на Община Пазарджик, с което е разпоредено в срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на получаване на разпореждането, Община Пазарджик да отстрани боядисването от мраморните и каменни облицовки и възстанови предишния вид на фасадите на сграда „Младежки дом“ – Пазарджик, [улица], с идентификатор 55155.503.407, публична общинска собственост, [ПИ], попадаща в охранителна зона на декларирана недвижима културна ценност „Турска хигиенна баня“ с предварителна категория „местно значение“. Разпоредено е възстановяването на предишния вид на сградата да се извърши по проект, съгласуван по реда на чл. 83 и чл. 84 ЗКН.

В съдебно заседание, проведено на 28.11.2023 г. производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните с предупреждение, че ако в шестмесечен срок от спирането страните не поискат възобновяването му, същото ще бъде прекратено.

След запознаване с материалите по делото, съдът констатира, че срокът за възобновяване на производството по настоящото дело е изтекъл, като никоя от страните не е поискала възобновяването му. Затова остави без разглеждане жалбата на Община Пазарджик и прекрати производството.

(Зн)


Свързани