Четвъртък, 09 Дек 2021
 
Регионът

Поне 43 души от община Пещера ще ползват патронажна грижа

  19.10.2021 10:03             
Поне 43 души от община Пещера ще ползват патронажна грижа

Понуе 43 души ще ползват услугите на патронажната грижа. Това бе подчертано на 18.10.2021г. в заседателната зала на Община Пещера, когато се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

С изпълнение на Направление 1: Дейност „Патронажна грижа“ се продължава модела за патронажни грижи в общината за възрастни хора и лица с увреждания, други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Лицата, на които ще бъде предоставена услугата за периода на проекта са минимум 43.

Предоставянето на услугите се осъществява на база на идентифицирани нужди и специфични потребности на целевата група. Заявяването на доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и услуги, осигуряващи социални условия на потребителите и предоставянето на здравни услуги, се извършва на предварително обявен телефон в обособен диспечерски център.

Освен достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, на потребителите се предоставя психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребности им и техните семейства. В резултат на изпълнението на дейността се подобрява качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Направление 2: Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ включва предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи без увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие. За целта е осигурена трудова заетост на 8 хигиениста за 12 месеца. Създаден е ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални услуги на уязвими лица, като са въведени мерки по опазване здравето, както на ползвателите на социалните услуги, така и на служителите, които ги предоставят.

 

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 209 999,18 лева, а за 17.04.2022 г. е планираният край за изпълнение на дейностите.

(Зн)


Свързани