Понеделник, 29 Nov 2021
 
Регионът

Отчуждават имоти за модернизация на жп линията София – Пловдив

  01.10.2021 09:42             
Отчуждават имоти за модернизация на жп линията София – Пловдив

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“; участък Ихтиман - Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти, са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(Зн)


Свързани