Пазарджик

Остаряваме бавно – и в градовете, и в селата на областта

  15.05.2020 07:48             
Остаряваме бавно – и в градовете, и в селата на областта
С 2461 души са намалели трудоспособните местни жители през 2019 г.

Към 31 декември 2019 г. населението на Пазарджишка област е 252 776 души, което представлява 3.6% от всички българи. Областта ни се нарежда на седмо място непосредствено след столицата и областите Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

В сравнение с 2018 г. населението при нас намалява с 2703 души или с 1.1% (през 2018 г. е било 255 479 души).

Мъжете са 123 715 (48.9%), а жените - 129 061 (51.1%). Това означава, че

на 1000 мъже се падат 1043 жени

Продължава процесът на остаряване на местното население, който се изразява в увеличаване на дела на хората на 65 и повече навършени години. В края на 2019 г. те са 52 708 или 20.9% от всички жители на областта. В сравнение с 2018 г. делът на тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.6%, а на мъжете - 17.0%. Тази разлика се дължи на

по-високата смъртност сред мъжете

и по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области той е над средния за страната. Най-нисък е в столица - 17.7%, и в област Варна - 19.2%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и в България,

възрастното население е над 20.0%

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 38 259 или 15.1% от общия брой на населението в нашата област. За страната този показател е 14.4%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.6%. Общо в 17 области е под общия за страната, като най-нисък е в Смолян - 11.5%, и Габрово - 11.7%.

Делът на

най-младото население

в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5%, като най-нисък е в Италия (13.2%) и Германия (13.6%), а най-висок - в Ирландия (20.5%) и Франция (18.0%).

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в Пазарджишка област е 56.2%. Той показва броя на лицата от „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 души в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). За сравнение, през 2018 г. при нас този коефициент е бил 55.5%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 55.6%, отколкото в селата - 57.2%.

Във всички области в България въпросният показател е над 50.0% с изключение на София (столица) - 48.1%. Най-неблагоприятно пък е съотношението в областите Видин - 72.4%, Габрово - 68.8%, и Ловеч - 68.1.

Остаряването на населението води до

повишаване на средната му възраст,

която за област Пазарджик през миналата година е 43.8 г. При мъжете е 41.9 г., а при жените - 45.6 г. Процесът на остаряване се проявява както в местните села, така и в местните градове. В селата средната възраст на жителите е с 1 година повече отколкото в градовете - съответно 44.4 години и 43.4 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние тук, разбира се, оказват и законодателните промени, касаещи пенсионирането. За 2019 г. границите за трудоспособна възраст са: до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. при нас е 150 507 души или 59.5%,

като мъжете са 80 190, а жените - 70 317. Броят на трудоспособното население намалява с 2461 души или с 1.6% през 2019 г. спрямо предходната година. Към края на 2019 г. в над трудоспособна възраст са 61 360 души или 24.3%, а под трудоспособна възраст са 40 909 души или 16.2% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2019 г. за Пазарджишка област това съотношение е 66.

Най-благоприятно е то в областите Сливен - 88, Варна и София (столица) - по 74 лица. На обратния полюс са областите Смолян - 42, Перник - 48, и Кърджали, където

100 души, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 49 души,

влизащи в трудоспособна възраст.

Към края на 2019 г. населените места в България са 5257. 257 са градове, а останалите 5000 са села. Без хора са 171 населени места. Най-малка по население е област Видин (82 835 души или 1.2% от българите), а най-голяма е столицата с 1 328 790 души (19.1%). Шест са областите с население над 300 000 души. В първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.5%).

Само две области - столицата и Кърджали, увеличават населението си през 2019 г.

спрямо 2018 г. - съответно с 0.1 и 3.5%. При всички останали е налице намаление, като най-значително е то в областите Видин - с 2.4%, и Монтана - с 2.0%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 76 общини с население под 6000 души живеят едва 4.2% от българите. В същото време в деветте общини с население над 100 000 души са събрани 41.5% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 328 790), следвана от общините Пловдив (347 851) и Варна (345 151). Най-малката община е Трекляно с едва 815 души. Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Към края на 2019 г. населените места в област Пазарджик са 118. 13 са градове и 105 селата.

В пет населени места или в 4.2% живеят от 1 до 50 души

В края на 2019 г. в местните градове са домовете на общо 158 814 души или 62.8% от всички жители на областта, а в местните села - 93 962 или 37.2%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 000 души при нас са шест общини, в които живее 86.1% от местното население. Най-малка е община Стрелча (4439 души или 1.8%), а най-голяма е община Пазарджик - 106 526 души (42.1%).

Мина ГЕОРГИЕВА

 


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 62КВ.М - О887239819

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД НАЕМ, 0896 454 726.

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНИ, 0897 857 233
Всички